Rock star - horolezecke kurzy, seminare, metodika, akreditácia

Metodika

Istenie spolulezca v jednodĺžkových športových cestách a na umelých stenách

V tomto príspevku prinášam niekoľko informácii a faktov pre tých, ktorí majú dilemu akým „istítkom" istiť svojho spolulezca, a ako ho správne používať. Zaoberať sa budem istením na umelých stenách a odistených jednodĺžkových cestách na skalkách.

Nebudem rozoberať podrobne všetky istiace prostriedky, ktoré sú dostupné na trhu. Rozoberiem princípy, na základe ktorých jednotlivé „istítka" brzdia pád a akú približnú rázovú silu ( silu vyvinutú padajúcim ) nimi dokážeme zabrzdiť za predpokladu, že „istítko" dokonale poznáme a vieme ho ovládať. Následne preberieme niekoľko najdostupnejších a najpoužívanejších istiacich prostriedkov.


1.1 Čo by sme mali vedieť než začneme istiť

 

 

 

Skôr ako začneme "brzdiť pády„ v jednodĺžkových cestách, mali by sme vedieť, aké sily pôsobia pri páde na postupové istenie ( to, v ktorom je pád zachytený ), padajúceho a ističa.

 

razova_sila
Obrázok 1


Na Obr.1 je znázornené rozloženie rázovej sily a pomer jej pôsobenia na jednotlivé zúčastnené zložky - postupové istenie, padajúceho a ističa. Rád by som upozornil, že hodnoty uvedené v obrázku, sú len orientačné a ich pomer sa môže meniť napríklad v závislosti od veľkosti uhla nábehu lana do postupového istenia zachytávajúceho pád (na základe uplatnenia kosínusovej vety), ďalej od spôsobu brzdenia pádu ističom (hodnoty uvedené v obrázku v % vychádzajú z rázovej sily vytvorenej padajúcim F2 a zodpovedajú zachyteniu pádu bez preklzu, pri istení s preklzom sa pomer hodnôt mení). Výpočet A) vychádza z rázovej sily vytvorenej v istiacom prostriedku (z brzdnej sily) F1. Z obrázku je jasné, že najviac je pri páde zaťažované postupové istenie (F). Z obrázku je jasné, že najviac je pri páde zaťažované postupové istenie ( F ). V ňom sa „spočíta" rázová sila vytvorená padajúcim ( F2 ) na jednej strane a brzdná sila vytvorená ističom ( F1 ) na strane druhej. Z pohľadu bezpečnosti by na padajúceho nemala pôsobiť väčšia rázová sila ( F2 ) ako je 15násobok jeho telesnej hmotnosti. Je to hranica zaťaženia ľudského organizmu. ( UIAA testy pre horolezecké laná jednoduché a twin stanovujú hodnotu maximálnej rázovej sily lana (F2) pri hmotnosti závažia 80Kg a dĺžke pádu 4,6m na ≤ ako12kN, čo približne zodpovedá 15x80kg = 1200kg ). V praxi, pri jednodĺžkových cestách a na umelých stenách, k takémuto zaťaženiu dôjsť nemôže. Hodnoty sa približujú ku kritickým iba vo viacdĺžkových cestách pri pádoch priamo do istiaceho stanoviska ( pádový faktor 2 ), alebo do postupového istenia v tesnej blízkosti istiaceho stanoviska (pádový faktor blížiaci sa hodnote 2) a zároveň pri odistení bez preklzu ( nie dynamicky ).

Z výskumov DAV, Beal, Petzl, Graf 1 vyplýva, že postupové istenie, ktoré zachytáva pád, je v kritických prípadoch zaťažované rázovou silou, ktorá sa pohybuje nad medzou nosnosti takmer polovice „zakladačiek" (vklínencov, frendov, atď.).

Zaťaženie celého istiaceho reťazca veľmi závisí aj od ostatných faktorov.

Faktory ovplyvňujúce tvrdosť pádu:

 • Rázová sila lana ( viz vyššie )
  • Laná jednoduché a twin = 12kN ( 80kg závažie)
  • Laná polovičné = 8kN ( 55kg závažie )
 • Pádový faktor
  • Teoretický - v praxi sa približuje kritickej hodnote 2 iba pri páde do istiaceho stanoviska a pri páde do prvého postupového istenia. Obr.2
  • Reálny - trením lana v karabínach a trením o skalu je o cca 1,9 násobok vyšší ako teoretický.
 • Spôsob odistenia
  • Staticky ( bez preklzu ) - pád je tlmený len dynamickou schopnosťou lana
  • Dynamicky - vlastným telom
  • Dynamicky - preklzom v istiacom prostriedku

 pádový faktor

 

Obrázok 2

 

 

 
Vyššie je definícia pádového faktora zjednodušená a nie je úplne presná. Schopnost lana stlmiť pád je daná hodnotou rázovej sily lana a mení sa používaním a starnutím lana. Stúpajúca hodnota pádového faktoru hlavne ovplyvňuje zmenšenie podielu schopnosti lana tlmiť pád (vyjadrenou rázovou silou lana) na zachytení pôsobiacej pádovej sily.
 
zaťaženie posledného istiaceho bodu pri priaznivom PF=0,69

 

Graf 1

 


zaťaženie posledného istiaceho bodu pri RPF zvýšenom o trenie v karabínach a o skalu RPF=0,88

 

Graf 2

Graf 1 a 2 Test firmy BEAL popisuje zaťaženie posledného istiaceho bodu v kN (zvislá os), v závislosti na spôsobe odistenia (s preklzom, bez preklzu) a veľkosti rázovej sily lana v kN (vodorovná os) pri relatívne priaznivom pádovom faktore.

Z uvedeného už tušíme, prečo je dobré dbať na metodické pokyny pri lezení: aby zaťaženie celého istiaceho reťazca bolo čo najmenšie a prípadný pád bol zachytený bezpečne musíme:


 • Používať iba materiál spĺňajúci normy pre horolezectvo ( UIAA, CE ), obmieňať hlavne laná po dobe ich životnosti (strata dynamických schopností lana starnutím)
 • Dokonale zvládnuť obsluhu tohoto materiálu
 • Viesť lano v čo najrovnejšej línii, aby nedochádzalo k zmenšovaniu činnej dĺžky lana ( zvyšovaniu reálneho pádového faktoru ) trením
 • Dynamicky odistiť pád

Pre nás, ako ističov, je podstatné, aká rázová sila pôsobí v momente zachytenia pádu na „istítko", teda aj na nás ( ističa ). Pre určenie tejto rázovej sily v Grafe 3 použijeme hodnoty z Grafu 1. Upozorňujem, že hodnoty zodpovedajú podmienkam, kedy obaja lezci majú 80kg, a teoretický aj reálny pádový faktor sú rovnaké. Upozorňujem že sa pohybujeme v teoretickej rovine a tieto hodnoty môžeme porovnať s hodnotami nameranými pri testoch.

hodnoty rázovej sily pôsobiace na postupové istenie a ističa pri dynamickom a statickom odistení v závislosti od shock loadu lana

Graf 3


V praxi môže na ističa pri dynamickom odistení pádu pôsobiť rázová sila v rozmedzí 1,5 kN (malé pády) až 4,5kN - 4,8kN (veľmi ťažký pád, cca 30m a viac). Rázová sila môže ističa vytrhnúť z pozície pri istení ( pozor na nesprávny postoj - istič sa môže pri zachytení pádu zraniť o stenu, proti ktorej je vymrštený ), alebo je pohltená trením pri preklze lana v istiacom prostriedku ( čo je podmienené správnou obsluhou istiaceho prostriedku a dodržiavaním zásad správneho istenia). V praxi, pri istení jednodĺžkových ciest zo sedacieho úväzku, to funguje súčasne. Časť rázovej sily je pohltená váhou ističa a časť preklzom. Čím je istič skúsenejší, tým viac tlmí pád preklzom lana v istiacom prostriedku ( za predpokladu, že istiaci prostriedok vykazuje prijateľné brzdné vlastnosti napr. v HMS polovičný lodný uzol). Ďalej treba spomenúť, že čím je väčšie trenie lana v postupových isteniach a o skalu, tým menšia rázová sila sa prenáša na ističa (naopak, razová sila sa zväčší v neprospech padajúceho a postupového istenia, ktoré pád zachytáva).


1.1 Princíp funkcie istiacich prostriedkov slúžiacich na zachytávania pádu


Pádová energia je pri dynamickom odistení pohltená trením lana v „istítku". Na jej pohltení sa zúčastňuje celý istiaci reťazec, predovšetkým lano, telo padajúceho aj telo ističa. Istiaci prostriedok a istič sú najefektívnejším článkom v istiacom reťazci, kde je možné regulovať tvrdosť pádu ( dĺžkou lana, ktoré necháme prekĺznuť v istiacom prostriedku, alebo váhou ističa ).

Spôsoby vytvorenia brzdnej sily :


 • trenie lana olano (v uzle) ao istiaci prostriedok ( polovičný lodný uzol vHMS, kapitola 1.2.1 )
 • trenie lana vohyboch cez karabínu a istiaci prostriedok ( osma, kýblik, Štichtova brzda, Reveso..., kapitola 1.2.2)
 • zablokovaním lana vmechanickej časti istiaceho prostriedku ( Grigri, kapitola 1.2.3 )

Norma UIAA predpisuje pre istiace prostriedky brzdnú silu v rozmedzí 2,5 až 4,5 kN. Konštrukcia „istítok" teda musí byť taká, aby bolo možné takúto rázovú silu udržať. Niektoré „istítka" majú brzdnú silu väčšiu ( automatické brzdy napr. Grigri ), iné zasa menšiu. Ako som uviedol v predchádzajúcom texte, pri istení v jednodĺžkových cestách a na umelých stenách len veľmi zriedkavo môže rázová sila dosiahnuť extrémne vysoké hodnoty.

Tabuľka 1 obsahuje hodnoty namerané pri testoch, ktoré previedla sekcia DAV Heilbronn ( zdroj Časopis Montana - „Bežne používané istiace prostriedky a ich účinnosť" ). Testy boli prevedené s lanom o priemere 11mm, brzdné sily boli merané pri ťahu smerom hore a podmienky zodpovedali pomerne tvrdým pádom ( žiaľ, k podrobným informáciám o teste som sa nedopátral ).

Typ istítka

Výrobca

Brzdná sila

Polovičný lodný uzol ( HMS )

 

1,8 - 3.0 kN

Single Rope Controller

Wild Country

2,0 - 3.0 kN

Zlanovacia osma

 

1,5 - 2,7 kN

„Rýchla" osma

 

1.0 - 1.7 kN

Štichtova brzda

Salewa

1,2 - 1,9 kN

Variable Controller

Wild Coutry

1,2 - 1,9 kN

Air Traffic Controller (ATC)

Black Diamond

1,1 - 1,7 kN

Tabuľka 1


Treba upozorniť, že v dnešnej dobe sa vyrábajú jednoduché laná s priemerom od 8,9mm do 10,5mm, teda aj brzdná sila v istiacom prostriedku bude menšia. Naopak, pre laná dvojité a twin bude väčšia.


V roku 2002 boli publikovane v časopise DAV Panorama výsledky zaujímavých testov. Uvediem ich pre dotvorenie predstavy o silách, pôsobiacich na postupové istenie, ktoré zachytáva pád, istiaci prostriedok a brzdnú silu „ruky".

Obr. 2a.

Na Obrázku 2a je znázornený princíp testu. Meranie rázových síl prebiehalo pri pádovom faktore 0,4. Na zachytávanie pádov 80kg závažia bolo použité lano o priemeru 9,5mm. V tabuľkách sú uvedené hodnoty síl pôsobiacich na istítko, postupové istenie v závislosti od sily brzdnej ruky a tomu zodpovedajúca dĺžka preklzu lana.
Tabuľka 2 - ak je simulácia sily brzdnej ruky 250 N čo približne zodpovedá

priemernému pôsobeniu ľudskej ruky na lano.

Istítko

Istítko Fmax

Post. Istenie Fmax

Preklz lana

GriGri

2,6 kN

5,6 kN

8cm

HMS

2,2 kN

4,9 kN

30cm

Osma (big)

1,9 kN

4,3 kN

44cm

Kýblik

1,7 kN

3,8 kN

51cm

Tabuľka 2

Tabuľka 3 - ak je simulácia brzdnej ruky 100N

Istítko

Istítko Fmax

Post. Istenie Fmax

Preklz lana

GriGri

2,7 kN

5,9 kN

9cm

HMS

1,7 kN

3,8 kN

71cm

Osma (big)

1,5 kN

3,0 kN

160cm

Kýblik

1,7 kN

3,8 kN

182cm

Tabuľka 3

Hodnoty v tejto tabuľke by si mali všimnúť všetci, ktorý stíhajú

pri istení ešte niekoľko ďalších činností...

Tabuľka 4 - ak je simulácia brzdnej ruky 400N

Istítko

Istítko Fmax

Post. Istenie Fmax

Preklz lana

GriGri

2,5 kN

5,5 kN

9cm

HMS

2,4 kN

5,6 kN

13cm

Osma (big)

2,2 kN

4,9 kN

13cm

Kýblik

2,2 kN

5,0 kN

22cm

Tabuľka 4


Pri lezení viacdĺžkových ciest a teda zachytávaní prípadného pádu prvolezca do istiaceho stanoviska pôsobí jednoduchá rázová sila, ktorá nepresiahne maximálnu hodnotu sily, akú sme schopní udržať v istiacom prostriedku, ktorým brzdíme pád. Teda ak budeme istiť polovičným lodným uzlom v karabíne HMS, málokedy sa podarí udržať rázovú silu väčšiu ako 3,5 kN (ľudský faktor). Teda takáto sila bude pôsobiť aj na karabínu HMS v istiacom stanovisku aj na padajúceho. Otázka znie, aký veľký bude preklz lana a ako bude vyzerať ruka kontrolujúca preklz ak práve nie je chránená rukavicou...


Pozrime sa teraz na niektoré najpoužívanejšie istiace prostriedky.1.1..1 HMS karabína


„Istítko", ktorého brzdná sila je vytvorená trením lana o lano a o pracovnú plochu karabíny okolo ktorej je lano uviazané polovičným lodným uzlom. Na Obr. 3 je zobrazené správne uloženie uzla - „polloďáku" a veľkosť brzdnej sily v závislosti od polohy brzdiacej ruky.


istenie polovičným lodným uzolm a rôzna brzdná sila pri rôznych sôsoboch úchopu brzdiaceho lana

Obrázok 3


Karabína HMS ( HalbMastwurfSicherung ) je svojou konštrukciou ( hruškovitý tvar ) predurčená na istenie polovičným lodným uzlom, a aj ako „súčasť" systému bŕzd na báze kýblik, Štichtovka... „Polloďák v HMS-ke" je najuniverzálnejším dynamickým „istítkom" a zvládnutie jeho správneho používania by malo patriť k základným znalostiam každého lezca. Pre široké rozmedzie brzdnej sily ( 2,5 - 4,8 kN ) ho možno doporučiť na istenie ako športových ciest na skalách a umelých stenách, tak aj viacdĺžkových ciest v horách. Ako jediná vykazuje dobré brzdné sily pri istení prvolezca aj druholezca, aj pri zachytení pádu priamo do istiaceho stanoviska ( pádový faktor 2 ). Tento spôsob dynamického istenia doporučuje UIAA. HMS-ku je možno použiť na istenie jednoduchým lanom a lanami twin.

( Pre laná twin je nutné dobré zvládnutie práce s lanami a istenie v HMS. ) Nie je možné istiť s polovičnými lanami!!! Hrozí prepálenie lana o lano v uzle, kvôli rozdielnej činnej dĺžke lana pri striedavom „cvakaní" postupových istení. Nevýhodou je krútenie lana pri nesprávnej manipulácii.

Pozor na zlyhanie poistky spôsobené nesprávnym založením uzla do HMS-ky, preto že lano môže spôsobiť odšróbovanie alebo prerazenie poistky. K prerazeniu poistky a následnému vycvaknutiu lana môže dôjsť už pri zaťažení 0,86kN!!! (test DAV Pit Schubert „Bezpečnosť a riziko na skale a ľade II" )


Možné zlyhanie pri nesprávnom založení pollodného uzla do HMS

Obrázok 4


Obr. 4 znázorňuje možnosť zlyhania poistky pri nesprávnom založení a nesprávnej manipulácii s „polloďákom" v HMS.1.1..2 Štichtova brzda, Kýblik, ATC, Reverso, Reversino, Matrix, Zlanovacia osma a ostatné


Táto kapitola bude venovaná „istítkam", ktorých brzdná sila je tvorená trením lana v ohyboch cez karabínu a istiaci prostriedok, Obr. 5.

Princip funkcie štychtovej brzdy, kýblika a zlanovacej osmy
Obrázok 5

Podobne pracujú aj Tube, Variable Controller a ATC. Reverso, Pio, ATC Guide, Reversino a Matrix ( posledné dve sú určené na istenie veľmi tenkými lanami ) a im podobné „istítka" je naviac možné použiť vo viacdĺžkových cestách a aj na istenie druholezca priamo v istiacom stanovisku.

Veľkosť brzdnej sily v závislosti od spôsobu držania lana v

Obrázok 6

Z Obr. 6 vyplýva, že brzdná sila stúpa so spôsobom a strmosťou ohybov lana. Pre dosiahnutie maximálnej brzdnej sily musí brzdiaca ruka lano vždy zalomiť pod „istítko".

Všetky tieto „istítka" sú doporučené pre skúsených lezcov a ističov. Pre ich relatívne nízku brzdnú silu nie sú vhodné na zachytávanie dlhých a ťažkých pádov. Istenie prvolezca priamo z istiaceho stanoviska vo viacdĺžkových cestách je obmedzené alebo nemožné. Ich prednosťou je jednoduchá a dobre kontrolovateľná obsluha, príjemná práca s lanom - povoľovanie, doberanie a spúšťanie. Pri istení „so zeme" je ich funkcia v súlade s reflexným správaním človeka. Tieto „istítka" sú vhodné na istenie jednoduchými, polovičnými (1/2) a twin lanami ( zlanovacia osma iba laná jednoduché a twin ).


Zlanovacia osma - ospevovaná alebo zatracovaná? Osma patrí medzi často používané a obľúbené „istíko", aj keď pôvodne bola skonštruovaná ako zlanovacia pomôcka. V praxi to vyzerá tak, že skoro všetci výrobcovia udávajú v katalógoch použitie osmy na istenie len veľmi opatrne, alebo vôbec nie... Nenabádam ani na používanie, ani na nepoužívanie zlanovacej osmy k isteniu. Som názoru, že čo je určené na istenie spolulezca, sa má používať na istenie, a čo je určené na zlanovanie, sa má používať na zlanovanie. Ak však odstránime riziká popísané ďalej v texte, nie je dôvod zlanovaciu osmu ako „istítko nepoužívať. Upozorňujem však, že patrí do rúk len skúseným ističom.

Treba varovať pred neštandardným založením lana, tzv. „rýchla osma" ( nízke brzdné sily a nepriaznivé namáhanie karabíny ), Obr. 7 a ďalej pred možnosťou prerazenia poistky na zámku karabíny!!! (stalo sa aj pri odsadnutí do „zlaňáku"), Obr. 9.


V ľavo tkzv. rýchla osma, v pravo dva obrázky spávne založenie lana v osme s klipom a osma s klipom

Rýchla osma (nebezpečné) Osma správne a osma s klipom

Obrázok 7

Tento problém odstránime používaním karabíny s klipom alebo osmy s klipom, Obr. 7 dva obr. z prava. Klip je výplň z tvrdého plastu v malom oku osmy, zabraňujúci nežiadúcemu posunu osmy v karabíne pri prudkom povoľovaní.

K „istítkam" popisovaným v tejto kapitole je potrebná ešte karabína, do ktorej vložíme „istítko" aj s lanom ( zrejmé z obrázkov). Na tento účel možno vrelo doporučiť predovšetkým karabínu HMS ( typ H ). Možno tiež použiť oválnu karabínu s poistkou - tvaru O ( typ X ), ktorá v dnešnej dobe spĺňa normy také, ako karabíny tvaru D ( Basic B ). Karabínu s poistkou typu B možno použiť iba k zlanovacej osme.

 

 


Veľmi častá situácia pri istení osmou. Keď teraz dôjde k pádu poistka na karabíne môže zlyhať už pri 0,86kN


Obrázok 9

Na dôvažok by som rád pripomenul, že pri nepozornosti alebo rýchlom povoľovaní lana sa môže „istítko" aj s lanom dostať mimo pracovnú plochu karabíny (platí takmer u všetkých „istítok" tohto druhu, nie len u osmy), Obr. 9. Ak sa „istítko" dostane na telo karabíny, dôjde k neštandardnému zaťaženiu v priečnom smere ( nosnosť karabíny v priečnom smere je 6kN ). Ak sa dostane na zámok a poistku, môže to mať fatálne následky. Poistku na zámku môžeme preraziť už pri zaťažení 0,86kN!!! Ak chceme istiť naozaj bezpečne, doporučujem používať karabíny s klipom napr. DMM - Belay master a Osmu s klipom napr. PETZL - Pirana, Obr.7 v pravo.

 

1.1..3 Poloautomatické „istítko" Grigri ( Petzl )

Tento istiaci prostriedok brzdí pád zablokovaním lana v mechanickej časti istiaceho prostriedku ( lano ťahom otočí vačku, ktorá lano pritlačí k oceľovej časti tela Grigri ). Grigri ( Obr. 10) a podobné poloautomatické „istítka" zachytávajú pád bez preklzu, alebo so zanedbateľným preklzom ( Grigri cca 10cm ak máme nové lano s priemerom 10mm ). Možno ich doporučiť pri istení na umelých stenách, dobre odistených športových cestách, pri istení druholezca, alebo top rope. Ich použitie je obmedzené na jednoduché laná a ich určitý priemer

Ani u grigri v žiadnom prípade nesmieme pustiť lano z


Obrázok 10


( pre Grigri je to 10 až 11mm). Skôr ako ich začnete používať je nutný nácvik. Mylnú predstavu o blbuvzdornom „istítku" vyvrátili aj zlyhania spôsobené nesprávnou obsluhou. Nevýhodou je problematické „rýchle" povoľovanie lana prvolezcovi pri cvakaní lana do postupového istenia ( vyžaduje nácvik ).

1.1 Princípy správneho istenia a práce s istiacim prostriedkom


Úvodom tejto kapitoly by som rád podotkol, že neexistuje „zlý" istiaci prostriedok iba „zlý" istič. Najbezpečnejšie „istítko" je to, ktoré sa naučíte dokonale ovládať. To nie je otázkou jedného dňa ani jedného zachyteného pádu. Najväčší pozor treba dávať pri prechode na iný typ „istítka" napr. z HMS-polloďák na ATC. Z prieskumu Waltera Britschgi - lezecké centrum Gaswerk - Zürich (zdroj Info@Hudy) vyplynulo, že k najčastejšiemu zlyhaniu pri istení dochádza práve pri nesprávnej manipulácii s istiacim prostriedkom - pohyby a poloha rúk pri práci s „istítkami". Na skalách a umelých stenách často vidieť „ležérny" postoj, úchop lana brzdiacou rukou, nesústredenosť a nedbalosť pri istení... Ešte že sa tak často nepadá, ako napríklad havaruje autom. Aby sme boli schopní pád v „istítku" bezpečne zachytávať, je potrebné dodržiavať nasledujúce metodické doporučenia:

1.1..1 Váha spolulezcov

Metodika hovorí o tom, že spolulezci by mali mať rovnakú hmotnosť. Je jasné, že ak je rozdiel v hmotnosti do 10kg ( dá sa považovať za hranicu ), pri dodržiavaní všetkých pravidiel by nemalo dôjsť k zlyhaniu (mimo pádov do prvého až tretieho istenia, ak sú rozmiestnené tak ako na umelej stene). Ak je istič ľahší, väčší rozdiel vo váhe spôsobí, že rázová sila ho vymrští smerom k prvému isteniu a padajúci riskuje pád až na zem ( hrozí prvých cca 6 - 10 m výstupu ). Firma Petzl previedla výskum, z ktorého vyplynuli nasledujúce fakty, Obr. 11 a Tab.2
Pri páde vždy treba počítať s predĺžením lana, prípadným preklzom pri dinamickom odistení a vzdialenosťou do ktorej vymrští ističa...

Obrázok 11

Tieto testy boli prevedené s lanom, ktorého shock load bol 7kN ( rázová sila lana pri prvom páde ). V nasledujúcej Tabuľke 2 uvediem hodnoty rázovej sily pôsobiacej na Ističa, Padajúceho a Postupové Istenie a dĺžky pádu, v závislosti na vymrštení ističa a predĺžení lana.

 

 

Istič

Padajúci

Post.Istenie

hmotnosť

50kg

80kg

 

Ráz. sila

2kN

4kN

6kN

Pohyb↑↓

↑2m

↓>8,5m

 

2

Istič

Padajúci

Post.Istenie

hmotnosť

80kg

50kg

 

Ráz. sila

2kN

3,5kN

5,5kN

Pohyb↑↓

↑1m

↓>8 m

 

Tabuľka 2

 

1.1..2 Postoj pri istení

Postoj pri istení je dôležitou súčasťou bezpečného istenia a zachytávania pádu. Ak istič nezaujme správny postoj a k tomu na bezpečnom mieste, riskuje, že ho pri páde „trafí" (spadne mu na hlavu) padajúci alebo uvoľnený kameň, alebo ho rázová sila veľmi ľahko vyvedie z rovnováhy a vymrští ho smerom do steny. Keď sa k tomu pridruží aj veľký váhový rozdiel medzi spolulezcami a veľakrát nesprávne zaobchádzanie s „istítkom", tak to nemôže dopadnúť inak ako vážnym úrazom. Na čo by sme mali dávať pozor, aby bol postoj pri istení správny?


 • Umiestnenie ističa - istič musí stáť na mieste, kde ho neohrozuje padajúci prvolezec, prípadne padajúce kamene. Nad hlavou smerom k prvému postupovému isteniu by sa nemali nachádzať ostré hrany alebo previs (v prípade zadržania pádu a vymrštenia smerom hore môže dôjsť k vážnym zraneniam - platí najmä pre ističov nepoužívajúcich ochrannú prilbu), Obr. 12 vľavo.
 • Vzdialenosť od steny - istič by mal stáť od steny v takej vzdialenosti, aby mohol pozorovať postup prvolezca a dostatočne rýchlo reagovať na jeho pohyby a povely. Obr.12.

 • Vzdialenosť by však mala byť taká, aby lano smerujúce k prvému isteniu zvieralo s vertikálou podľa možností čo najostrejší uhol. Čím je uhol väčší, tým je istič pri zachytení pádu priťahovaný k prvému isteniu väčšou silou ( uplatnenie telesnej hmotnosti ističa pri zachytávaní pádu klesá so zväčšovaním uhla medzi lanom vedúcim k ističovi a vertikálou v mieste prvého postupového istenia ), Obr.12.
 • Rovnovážny postoj - istič má najstabilnejší postoj vtedy, ak jedna noha je vykročená o polkrok smerom k prvému postupovému isteniu, kam je otočené aj telo ističa. Druhá noha, vzadu mierne podsadená, umožňuje prenášať ťažisko a pri vymrštení smerom do steny tlmí náraz. Praváci vykračujú ľavou nohou a pravú podsadia a ľaváci naopak.

 

Istič má zaujať správny postoj na bezpečnom mieste a v primeranej vzdialenosti od steny...


Obrázok 12

 


1.1..3 Logika troch opôr

Pre správne zaobchádzanie s istiacimi prostriedkami vypracoval Walter Britschgi metodický postup popísaný ako „trojkroková logika - logika troch opôr".

 • 1. Princíp brzdiacej ruky - ani jedno „istítko", určené na istenie spolulezca, nie je plne funkčné, pokiaľ voľné lano nie je pevne uchopené adostatočne kontrolované rukou. Dokonca sú známe aj zlyhania automatických bŕzd.
 • 2. Princíp funkcie „istítka" - pádová energia je pri dynamickom odistení pohltená trením lana vistiacom prostriedku. ( Na jej pohltení sa však zúčastňuje celý istiaci reťazec vrátane tiel padajúceho aj ističa. )
 • trenie lana olano aistiaci prostriedok ( polovičný lodný uzol vHMS )
 • trenia lana oistiaci prostriedok ( osma, kýblik, Štichtova brzda, Reverso... )
 • zablokovaním lana vmechanickej časti istiaceho prostriedku ( Grigri )
 • 3. Reflexy človeka - sú podvedomé reakcie organizmu na vonkajší podnet. „Istítko" by malo byť vsúlade sprirodzenými ľudskými reflexmi.
 • Úchopový reflex - pri páde reflexne stisneme lano v„brzdiacej ruke", alebo ak sa nám lano pri páde vytrhlo zruky ( pri nesprávnom aležérnom držaní ), snažíme sa ho zachytiť. Tento reflex je silnejší, ako reflex pustiť lano zruky ak lano prekĺzne vistiacom prostriedku a popáli nás. Je dokonca silnejší ako ochranný reflex pri vytrhnutí ističa smerom do steny. Ak dôjde kstrate vedomia, alebo keď bolesť prekročí prah znesiteľnosti ( môže prevládnuť reflex úniku pred bolesťou ), brzdiaca ruka lano pustí.

1.2 Záver

Myslím, že v článku je dostatočné množstvo informácii, aby ste sa mohli rozhodnúť pre niektoré z „istítok". Práca s konkrétnymi „istítkami" je nad rámec tohto článku, a koniec koncov, ku každému „istítku" dostanete aj návod na jeho použitie. Aby sme skutočne zabezpečili spoľahlivú funkciu „istítok", musíme sa s nimi naučiť správne zaobchádzať, pochopiť ich funkciu a nenechať nič na „náhodu". Opomenutie ktoréhokoľvek bodu alebo doporučenia z horeuvedeného textu znamená zníženie úspešnosti bezpečného zachytenia prípadného pádu. Len tak mimochodom, prvolezci, vám by najviac malo záležať na tom, aby váš prípadný pád bol zachytený bezpečne...

Z vlastných pozorovaní lezcov aj horolezcov pri ich istení, alebo skôr neistení, som zaviedol termín „odvaha nič netušiaceho". Dúfam, že som vám touto prácou aspoň trochu otvoril oči a prinútil vás zamyslieť sa nad tým, či to, ako istíte, náhodou nepripomína „odvahu nič netušiaceho".

Ak vám to pri rozhodovaní pomôže, tak najčastejšie na istenie prvolezca, kde hrozí dlhý pád, používam HMS a „polloďák". Pre istenie na umelej stene a športových ciest na skalkách používam Variable Controller (VC) alebo Grigri. Pri lezení viacdĺžkových ciest ťažké a nebezpečné dĺžky istím v HMS ( aj pri lanách twin ), inak Matrix-om alebo VC. Milovníkov zlanovacej osmy asi sklamem. Väčšinou ju so sebou nosím v poklope v batohu alebo vo vrecku bundy, pre prípad zlanovania a improvizovanej záchranky...

 

Použitá literatúra

Pit Schubert: Bezpečnost a riziko na skále a ledu II.

Freytag&berndt, Praha, 2002


Pit Schubert: Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu

Freytag&berndt, Praha, 1998


Marián Šajnoha: Horolezectvo

Šport, Bratislava, 1990


Don Graydon: Mountaineering

The Mountaineers, 1992


Chris Semmel: Die Handbremse - Gängige Sicherungsgeräte im Vergleich


DAV Panorama, 4/2002


 


info@hudy, 11/2004

HUDYsport, Bynovec, 2004
Mgr. Radek Lienerth: Porovnávací test jistících pomůcek http://www.climbingschool.cz/jistitka.pdf


Artur Rössler: preklad Z DAV č. 3 a 4/97 - Bežne používané istiace prostriedky a ich účinnosť

htpp//www.montana.cz/mat497n.htm


Pripravili pre vás

metodicky

© Zajac Dušan-RockStar

Akreditácia Ministerstva Školstva Slovenskej Republiky č. 73/2003 na základný horolezecký kurz

štylisticky upravila

Barbora Feketeová

V Záskalí

posledná úprava 19.05.2007

Horolezectvo patrí medzi nebezpečné športy, každý kto chce používať techniky, alebo uvádzať do praxe informácie uvedené v tomto článku musí prejsť výcvikom pod vedením kvalifikovaného inštruktora horolezectva, alebo horolezeckej školy akreditovanej Ministerstvom školstva SR.
všetky práva vyhradené | (c) Webra Solutions 2007